May 21, 1935 ~ March 9, 2019

Born in: Hong Nonh, Laos
Resided in: Thornton, Colorado

Nao Lee Kiatoukaysi yug hnub tim 21 lub tsib hlis xyoo 1935 (May 21, 1935) nyob rau lub zos Paj Qhas, xeev Huam Phas, teb chaws LosTsuas (Laos). Nao Lee txiv yog Txawj Neeb Lis (Cher Neng Lee Sayaxang); Niam yog Maim Thoj (May Thao). Nws muaj 5 leej niam laus thiab 4 leej nus.

Nao Lee tau sib sau ua neej nrog Txoov Tsu Lauj (Chong Chou Lo Kiatoukaysi) xyoo 19578. Nao Lee thiab Txoov Tsu nkawd yug muaj 4 leej tub thiab 4 leej ntxhais. Nws cov tub ntxhais kuj puav leej muaj cuab yig tag.

Nao Lee lub neej kuj zoo xws teb xws chaw, muaj txaus noj li pej kum neeg. Nws kuj yog ib leej niam tsev tab cuab vij zeej, kwv tij phooj ywg poog tau. Nws hlub nws cov kwv tij thiab neej tsa nrog cov txheeb ze. Pej kum neeg ib ncig kuj khom vam tau.

Vim teb chaws tsis ruaj ntsheg, nws tau ib lub neej thoj nam tawg nrog rau ntau lub zos. Xyoo 1975, nws thiab tsev neeg thiaj tau nkiav tawm teb chaws Lostsuas, Laos, tuaj rau Thaibteb (Thailand), nyob yeej Nam Phong thiab Ban Vinai.

Xyoo 1978, nws thiab tsev neeg tau tuaj rau teb chaws America; tuaj rau lub nroog Hutchinson, Kansas. Xyoo 1979, nws tsev neeg thiaj tau txav los nyob rau Denver, Colorado, txog rau hnub nws tau ncaim nws tsev neeg thaum 10:50 pm tsaus ntuj rau hnub tim 8 lub 3 hli xyoo 2019 (March 8, 2019).

Tuaj txog America, Nao Lee kuj tau kawm ntawv askid (English) me ntsis, kawm tau xaws tshuab (Sewing Certificate) thiab Electronic Soldering. Vim Nao Lee tsis muaj sij hawm kawm ntawv thiaj tsis paub lus America thiaj tsis ua hauj lwm. Nao Lee txawj xaw khaub ncaws thiab ua paj ntaub zoo. Yog li, nws cov paj ntaub thiaj raug coj mus zwm (Exhibit Show) rau ntau lub tuam tsev khaws teej tug, xws li Denver Natural History, Denver Art Museum thiab lwm lub tuam tsev (other small Institutions).

Niam Nao Lee Kiatoukaysi, koj lub koob meej peb yuav zwm thiab khaws cia rau nruab siab mus niaj txhiab ib txhis.

You will be remembered forever, never ending.

Funeral Services will be Saturday, March 23, 2019 from 8am-12am Midnight; Sunday, March 24, 2019 from 8am-12am Midnight; and Monday, March 25, 2019 from 12am-9:30am all at Horan & McConaty Family Chapel, 9998 Grant Street, Thornton. Interment to follow on Monday, March 25, 2019, 10:30am at Mount Olivet Cemetery.

Please share your memories of Nao and condolences with her family by signing the guestbook below.

Services

Funeral Service: March 23, 2019 8:00 am - 12:00 am

Horan & McConaty - Metro North/Thornton
9998 Grant Street
Thornton, CO 80229


Funeral Service: March 24, 2019 8:00 am - 12:00 am

Horan & McConaty - Metro North/Thornton
9998 Grant Street
Thornton, CO 80229


Funeral Service: March 25, 2019 12:00 am - 9:30 am

Horan & McConaty - Metro North/Thornton
9998 Grant Street
Thornton, CO 80229


Graveside Service: March 25, 2019 10:30 am

Mount Olivet Cemetery
12801 W. 44th Ave.
Wheat Ridge, CO 80033


View current weather.

Memories Timeline

Photo Gallery

Sign the Guestbook, Light a Candle

Sign the Guestbook